Skip to main content

Ispiti iz UV

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom polaže se individualno na prometnom vježbalištu i u prometu na javnoj cesti.

Na prometnom vježbalištu kandidat polaže ispit samostalno bez nazočnosti instruktora vožnje u vozilu. Ovlašteni ispitivač njegovu vožnju prati i ocjenjuje izvan vozila.

Ako kandidat položi dio ispita na prometnom vježbalištu nastavlja ispit u prometu na javnoj cesti, s ovlaštenim ispitivačem i instruktorom vožnje u vozilu.
Ovlašteni ispitivač kandidata koji polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom A1, A2, A i AM kategorije na javnoj cesti prati drugim vozilom i izdaje zadaće putem komunikatora.

Instruktor vožnje ne smije utjecati na način ispitivanja kandidata, izbor sadržaja ispita niti na bilo koji način utjecati na provedbu ili ishod ispita.
Kada postoji objektivna opasnost da će kandidat izazvati prometnu nesreću ili materijalnu štetu, instruktor vožnje dužan je intervenirati na kandidatovo upravljanje vozilom.

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom u pravilu se polaže na vozilu na kojem se kandidat osposobljavao.
Vozilo na kojem se polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom mora udovoljavati uvjetima propisanim Programom polaganja vozačkog ispita i opremljeno u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače.

Kandidat mora u roku 18 mjeseci položiti ispita iz Upravljanja vozilom od dana kada je položio ispit iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila.
Kandidat koji nije položio ispit iz Upravljanja vozilom niti nakon 18 mjeseci upućuje se na ponovno osposobljavanje iz predmeta Upravljanje vozilom od 12 sati za B kategoriju, a 3 sata za sve druge kategorije.
Nakon ponovnog osposobljavanja iz predmeta UV kandidat može pristupati polaganju vozačkog ispita samo do isteka roka od 18 mjeseci.

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom prekinut će se ako:

1. se tijekom ispita pokaže da je vozilo na kojem se provodi ispit tehnički neispravno,
2. tijekom ispita dođe do prometne nesreće,
3. je tijekom ispita iz bilo kojeg razloga ugrožena opća sigurnost prometa na cesti,
4. instruktor vožnje na bilo koji način utječe na provedbu ispita
5. nastupe razlozi više sile.

U slučaju prekida ispita ovlašteni ispitivač može ocijeniti kandidata samo ako ima dovoljno elemenata za ocjenu njegovih znanja i vještina u vožnji.
Kandidatu koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, ovlašteni ispitivač mora priopćiti greške učinjene tijekom vođnje, radi kojih nije položio ispit, a koje je za vrijeme provedbe ispita uočio i upisao u ispitni list.
Ovlašteni ispitivač greške kandidatu priopćuje nakon što ga je upoznao s činjenicom da ispit nije položio.

Praktični dio vozačkog ispita, tj. ispit iz Upravljanja vozilom može polagati samo kandidat za vozača koji je završio praktični dio osposobljavanja po propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobio. Polaganje vozačkog ispita kandidat prijavljuje ovlaštenoj stručnoj organizaciji iz Članka 206. Zakona.

6.3.1. Sadržaj ispita iz predmeta UV na prometnom vježbalištu

Prvi dio ispita (ispit vještina) polaže se na prometnom vježbalištu, na za to označenim posebnim površinama (elementima) gdje se provjerava kandidatova sposobnost izvedbe posebnih radnji s kojima treba dokazati, da vlada tehnikom vožnje vozila određene kategorije. Svladana tehnika vožnje uvjet je za sigurno uključivanje u promet na javnu cestu.
Oblik ispita omogućuje provjeru posjeduje li kandidat za vozača potrebne vještine i je li osposobljen za samostalno i sigurno upravljanje vozilom u stvarnim prometnim uvjetima na cesti te ponašanje u skladu s prometnim propisima uz uvažavanje obzira i etičkih odnosa među sudionicima prometa.

6.3.1.1. Ispit na prometnom vježbalištu za kategoriju AM, A1, A2, A

Prvi dio ispita (ispit vještina) polaže se na prometnom vježbalištu, na za to označenim posebnim površinama (elementima), gdje se provjerava kandidatova sposobnost izvedbe posebnih radnji s kojima treba dokazati da vlada tehnikom vožnje vozila kategorije A1, A2, A i M. Svladana tehnika vožnje je uvjet za sigurno uključivanje u cestovni promet. Za vrijeme trajanja ispita na prometnom vježbalištu treba biti onemogućen pristup neovlaštenim osobama i drugim korisnicima tog vježbališta, koji bi lako mogli ugroziti kandidatovu sigurnost i tijek ispita.

Posebne radnje na vježbalištu izvode se pojedinačno propisanim redoslijedom i međusobnom povezanošću, a s obzirom na oblik i veličinu vježbališta. Dimenzije posebnih elemenata su prikazane u metrima. Ukoliko zbog konstrukcijskih karakteristika vozila posebne radnje nije moguće izvesti na tim elementima, ovlašteni ispitivač će odrediti da se dimenzije prilagode vozilu i zabilježiti u ispitni list tu prilagodbu s markom i tipom vozila. Povezano i sukcesivno izvođenje posebnih radnji na vježbalištu ovisi o veličini vježbališta.

U slučaju loših meteoroloških uvjeta (kiša, snijeg i dr.) ovlašteni ispitivač mora kandidata za vozača upozoriti da brzinu pri izvođenju posebnih radnji prilagodi vremenskim i drugim uvjetima. Ukoliko u tim uvjetima ovlašteni ispitivač ocijeni da bi bila ugrožena sigurnost kandidata pri izvođenju posebnih radnji, može odrediti da se te radnje ne izvode (prekinuti ispit).

1. Priprema vozila za vožnju. Kandidat za vozača mora pokazati da je sposoban pripremiti vozilo za vožnju kako bi njime sigurno upravljao udovoljavajući sljedećim zahtjevima:
2. Namjestiti zaštitnu opremu, kao što su rukavice, odjeća, obuća, zaštitna kaciga;
3. Obaviti dnevni preventivni tehnički pregled vozila, provjeriti zvučni znak upozorenja, prilagoditi ogledala, uključiti kratka svjetla, uključiti motor vozila u rad.

Posebne radnje vozilom koje se ispituju:

6.3.1.1.1. skidanje vozila s njegovih nožica (naslon) i postavljanje na nožice (kandidat mora skinuti vozilo s nožica, pravilno sjesti na njega, sići i pravilno postaviti vozilo na nožice);

6.3.1.1.2. guranje vozila bez pomoći motora hodajući uz vozilo (kandidat gura vozilo po krugu ulijevo, zatim udesno te nakon toga postavi vozilo na startnu poziciju i završi tu radnju;

6.3.1.1.3. parkiranje vozila na njegove nožice (naslon) (kandidat mora sići s vozila, postaviti ga na nožice-naslon, isključiti sve uređaje te ga zaštititi od pokretanja ili pada.

6.3.1.1.4. vožnja malom brzinom i zaustavljanje (slika 1.)

Slika 1. – Prometno-tehnički element za vožnju malom brzinom i zaustavljanje

Pri izvođenju ove radnje ispituje se sposobnost kandidata kreni-stani s vozilom. Radnja se izvodi prema situaciji na slici po pravcu širine 0,2 (0,3) metra u označenom koridoru širine 0,8 metara i obilježenom čunjevima na duljini od 15 metara brzinom od 5 km/h. Kod polaska kandidat uključuje lijevi pokazivač smjera, noge stavlja na stalak. Kod zaustavljanja uključuje desni pokazivač, koći samo prednjom kočnicom, te lijevu nogu stavlja na tlo. Nakon toga ponovno na isti način kreće i vozi brzinom od 15-20 km/h, mijenjajući iz 1. u 2. stupanj prijenosa (s. p.) na duljini od 35 metara, a noge su na stalcima. Kod zaustavljanja uključuje desni pokazivač smjera, zaustavlja se u 2. s. p. na određenom mjestu, koči s obje kočnice i lijevu nogu stavlja na tlo. Tijekom vožnje mora paziti na pravilnu uporabu upravljača, koordiniranog rada sa spojkom, akceleratorom te kočnicama. Izvođenje ove radnje isto je i ako kandidat polaže ispit na vozilu s automatskim prijenosom. Radnja se izvodi u jednom pokušaju.

6.3.1.1.5. Slalom vožnja malom brzinom (slika 2.)

Slika 2. – Prometno-tehnički element za slalom vožnju malom brzinom

Na ovome elementu kandidat mora voziti slalom između najmanje 10 čunjeva u nizu, s međusobnim razmakom od najmanje 3 metra, u označenom i čunjevima obilježenom koridoru širine 2 metra, brzinom od 5-10 km/h prema slici. Obje noge moraju biti na stalcima. Pri izvođenju ove radnje kandidat mora pravilno koristiti spojku, akcelerator i kočnice. Ne smije nogama doticati tlo, doticati, pomicati ili srušiti čunj te ne smije vozilom izlaziti iz označenog koridora. Radnja se izvodi u jednom pokušaju.

6.3.1.1.6.Vožnja po osmici (slika 3.)

Kandidat izvođenjem ove radnje treba pokazati sposobnost promjene iz jednog smjera u drugi smjer kruženja s pravilnom prilagodbom (nagibom) položaja tijela i vozila. Element mora biti označen, imati minimalne dimenzije 5×10 (6×12) metara te obilježen čunjevima kao na slici. Tijekom izvođenja radnje kandidat mora noge držati na stalcima. Pri tome ne smije nekontrolirano ulaziti i izlaziti iz označenog elementa, ne smije nogama doticati tlo, čunjeve ili ih pomicati i rušiti. Nagib vozila u zavoju mora biti u skladu s brzinom vožnje. Radnja se izvodi tri puta zaredom kao na slici, a kandidat mora pokazati sposobnost koordinirane uporabe spojke, kočnice i akceleratora, održavanje ravnoteže i smjera vožnje te pravilan položaj tijela na vozilu uključivo pravilan položaj nogu na stalcima za noge.

Slika 3. – Prometno-tehnički element za vožnju po osmici
6.3.1.1.7.Iznenadno kočenje (slika 4.)

Kandidat treba izvesti dvije radnje intenzivnog kočenja vozila (kočenje u nuždi) prema situaciji na slici, pri brzini kretanja od najmanje 40-50 km/sat, nakon čega na točno određenoj točki počinje jako kočiti s objema kočnicama istodobno do potpunog zaustavljanja. Zaustavni put pri prvom pokušaju ne smije biti duži od 12 metara, a pri drugom pokušaju od 10 metara. Tijekom kočenja kočnice ne smiju blokirati. Ove radnje moraju omogućiti pravilnu procjenu kandidatovih sposobnosti pri istovremenoj uporabi prednje i stražnje kočnice, održavanja smjera gledanja i njegova položaja na vozilu. Radnje se izvode iz po jednog pokušaja.

Slika 4. – Prometno-tehnički element za iznenadno kočenje – kočenje u nuždi

Ukoliko kandidat položi dio ispita na prometnom vježbalištu, nastavlja vožnju u prometu na javnoj cesti. Ovla�teni ispitivač slijedi ga vozilom, a zadaće zadaje preko instruktora vožnje koji komunicira s kandidatom pomoću komunikatora ili on sam putem komunikatora zadaje zadaće kandidatu.
6.3.1.2. Ispit na prometnom vježbalištu za kategoriju B

Prvi dio ispita (ispit vještina) polaže se na prometnom vježbalištu, na za to označenim posebnim površinama (elementima), gdje se provjerava kandidatova sposobnost izvedbe posebnih radnji s kojima treba dokazati da vlada tehnikom vožnje vozila kategorije B. Svladana tehnika vožnje je uvjet za sigurno uključivanje u cestovni promet. Za vrijeme trajanja ispita na prometnom vježbalištu treba biti onemogućen dostup neovlaštenim osobama i drugim korisnicima tog vježbališta, koji bi lako mogli ugroziti kandidatovu sigurnost i tijek ispita.

Kandidat za vozača posebne radnje izvodi tako da je sam u vozilu, instruktor vožnje je izvan vozila, a ovlašteni ispitivač je pokraj vozila i provodi ispit.

1. Priprema vozila za vožnju. Kandidat za vozača mora pokazati da je sposoban pripremiti vozilo za vožnju kako bi njime sigurno upravljao udovoljavajući sljedećim zahtjevima:

2. Obaviti dnevni preventivni tehnički pregled (provjeriti razinu ulja u motoru, tekućine za hlađenje, tekućine za pranje stakala, korištenje opreme vozila – pripremiti vozilo za vuču, postaviti sigurnosni trokut);

3. Prilagoditi sjedalo, zauzeti pravilan položaj, prilagoditi vozačka ogledala, vezati sigurnosni pojas i prilagoditi naslon za glavu.

Posebne radnje vozilom koje se ispituju

6.3.1.2.1. Vožnja po pravcu unaprijed-unatrag s promjenom smjera (slika 5.)

s.p. = stupanj prijenosa

Kandidat radnju izvodi prema situaciji na slici, tako da se vozilom s polazne pozicije kreće u 1. s. p., ubrzava i mijenja u 2. s. p. i na određenom mjestu se zaustavlja u 1. s. p. Kandidat vozi unatrag označenim prostorom do startne pozicije vodeći pritom računa da vozilom ne smije izlaziti iz označenog prostora i da ne smije dodirivati čunjeve. Radnja se izvodi u jednom pokušaju.

Slika 5. – Prometno-tehnički element za vožnju unaprijed-unatrag s promjenom smjera
6.3.1.2.2. Iznenadno kočenje i zaustavljanje – brzina kretanja vozila 25-30 km/h (slika 8.)

Slika 8. – Prometno-tehnički element za iznenadno kočenje i zaustavljanje
Radnja se izvodi prema situaciji na slici, tako da kandidat s vozilom s polazne pozicije postigne brzinu od najmanje 45-50 km/h. U točno određenoj točki počinje kočiti i mora se zaustaviti na razmaku od oko 15 metara ispred određene zapreke (čunjevi). Razmak između zapreke (čunjeva) i zaustavljenog vozila ne smije biti veći od 0,5 metara. Kandidat ne smije vozilom udariti u zapreku niti se po zaustavljanju približiti više od 0,5 metara. Kod izvođenja ove radnje ovlašteni ispitivač se nalazi na prednjem sjedalu pokraj kandidata. Radnja se izvodi u jednom pokušaju.

6.3.2. Sadržaj ispita iz predmeta UV na javnoj cesti

6.3.2.1. Sadržaj ispita za vozača vozila A1, A2, A i AM kategorije

Uključivanje u promet i isključivanje iz prometa: utvrđivanje prometnih uvjeta, uporaba pokazivača smjera, kontrola vozila, izbor trenutka za uključivanje, propuštanje pješaka i vozila, zaustavljanje, mjere opreza, silazak s vozila, ostavljanje vozila.

1. Vožnja: položaj vozila u prometnoj traci, izbor prometne trake, održavanje razmaka u nizu (koloni), kontrola vozila, rukovanje upravljačem i uređajima, mijenjanje stupnjeva prijenosa ako vozilo nema automatski mjenjač, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine prometnim uvjetima bez ometanja drugih vozača, pravilno mimoilaženje, održavanje bočnog razmaka, propuštanje vozila pri mimoilaženju, vožnja po uzbrdici i nizbrdici, praćenje odvijanja prometa; korištenje vozačkih ogledala.

2. Vožnja zavojima, kočenje prilagodba brzine vožnje.

3. Približavanje raskrižju, prestrojavanje, vožnja raskrižjem, skretanje ulijevo i udesno, izbor prometne trake, promjena prometnih traka, propuštanje vozila, odnos prema pješacima.

4. Postupanje prema znakovima u prometu: koje daje ovlaštena osoba, prema prometnim svjetlima-semaforima, prometnim znakovima, oznakama na kolniku.

5. Pretjecanje i obilaženje: pravilnost postupka pretjecanja i obilaženja, provjera prometnih uvjeta, uporaba pokazivača smjera, prilagodba brzine vožnje.

6. Uključivanje na autocestu ili brzu cestu ili cestu namijenjenu za promet motornih vozila i isključivanje s tih cesta (osim vozača mopeda), korištenje trake za ubrzavanje i usporavanje.

7. Prilagođavanje brzine vožnje: prema kolničkim i prometnim uvjetima, prema radnji koju izvodi, prema maksimalno dopuštenoj brzini s obzirom na vrstu vozila, u odnosu na vrstu ceste (90, 110, odnosno 130 km/h), prema drugim sudionicima.

8. Vožnja u posebnim uvjetima: dan, noć, kiša, magla ako to vremenski i uvjeti vidljivosti omogućuju.

9. Upravljanje vozilom prometnicama s posebnim karakteristikama (ukoliko postoje u mjestu provedbe ispita):
kružni tok prometa, prijelaz ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u razini, vožnja uz stajališta vozila javnog prijevoza putnika, vožnja uzbrdicama i nizbrdicama.

10. Odnos prema drugim sudionicima u prometu:
prema djeci, nemoćnim osobama, invalidima, pješacima, biciklistima i drugim sudionicima, prema vozilima javnog prijevoza putnika, nepravilno, nekorektno i nepredvidivo reagiranje, reagiranje na pogreške drugih sudionika, praćenje postupaka drugih sudionika u prometu, ugrožavanje ili ometanje drugih sudionika.

6.3.2.2. Sadržaj ispita za vozača vozila B kategorije

1. Uključivanje u promet i isključivanje iz prometa: utvrđivanje prometnih uvjeta, uporaba pokazivača smjera, izbor trenutka za uključivanje, propuštanje pješaka i vozila, zaustavljanje, mjere opreza, ostavljanje vozila.

2. Polazak vozilom na uzbrdici (nizbrdici), uz korištenje pomoćne i radne kočnice.

3. Polukružno okretanje vozila vožnjom unatrag sa skretanjem ulijevo ili udesno s time da se održava ispravan položaj unutar prometne trake.

4. Parkiranje vozila i napuštanje parkirališta (okomito ili koso, naprijed ili unatrag na ravnoj podlozi, uzbrdo ili nizbrdo).

5. Vožnja ponašanje u prometu: položaj vozila u prometnoj traci, održavanje razmaka u nizu (koloni), kontrola vozila, mijenjanje stupnjeva prijenosa, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine prometnim uvjetima, pravilno mimoilaženje i propuštanje vozila, vožnja zavojima, vožnja po uzbrdici i nizbrdici.

6. Vožnja raskrižjem: približavanje, prestrojavanje, vožnja različitim tipovima raskrižja, prilagođavanje brzine vožnje, uočavanje prometne situacije, odnos prema drugim sudionicima, propuštanje vozila, izbor prometne trake, skretanje.

7. Postupanje prema znakovima u prometu: koje daje ovlaštena osoba, prometnim svjetlima-semaforima, prometnim znakovima, oznakama na kolniku.

8. Uključivanje na autocestu ili brzu cestu ili cestu namijenjenu za promet motornih vozila i isključivanje s tih cesta, korištenje trake za ubrzavanje i usporavanje.

9. Prilagođavanje brzine vožnje: prema kolničkim i prometnim uvjetima, prema radnji koju izvodi, prema maksimalno dopuštenoj brzini u odnosu na vrstu ceste (obvezno do 80, 100, odnosno 130 km/h), prema drugim sudionicima.

10. Pretjecanje i obilaženje: pravilnost postupka pretjecanja i obilaženja, provjera prometnih uvjeta, uporaba pokazivača smjera, prilagodba brzine vožnje, postupak kada pretječe drugo vozilo.

11. Vožnja u naselju (gradu) i izvan naselja (grada).

12. Vožnja u posebnim uvjetima: dan, noć, kiša, magla ako to vremenski i uvjeti vidljivosti omogućuju.

13. Vožnja prometnicama sa posebnim karakteristikama (ukoliko postoje u mjestu provedbe ispita):
kružni tok prometa, prijelaz preko željezničke ili tramvajske pruge u razini, vožnja uz stajališta vozila javnog prijevoza putnika, vožnja uzbrdicama i nizbrdicama.

14. Odnos prema drugim sudionicima u prometu:
prema djeci, nemoćnim osobama, invalidima, pješacima, biciklistima i drugim sudionicima, prema vozilima javnog prijevoza putnika, nepravilno, nekorektno i nepredvidivo reagiranje, reagiranje na pogreške drugih sudionika, praćenje postupaka drugih sudionika u prometu, ugrožavanje ili ometanje drugih sudionika.

6.3.3. Kriteriji za ocjenjivanje

Za svaku radnju, postupak, ponašanje i situaciju tijekom vožnje, procjena i ocjena ovlaštenog ispitivača mora odražavati stupanj lakoće s kojom kandidat rukuje komandama na vozilu i iskazanu sposobnost sigurnog upravljanja vozilom u prometu. Ispitivač se mora osjećati sigurnim tijekom cijelog ispita.
Pogreške tijekom vožnje ili opasno ponašanje koje neposredno ugrožavaju sigurnost vozila na kojem se ispit provodi, njegove putnike ili ostale sudionike u prometu, moraju se ocijeniti ocjenom nije položio bez obzira da li su pri tome ispitivač ili prateća osoba u vozilu imali potrebu za intervencijom na nekoj od komandi vozila, verbalno ili na drugi način.
Ostavlja se na slobodnu volju i procjenu ovlaštenog ispitivača hoće li povjeriti nastavak vožnje kandidatu koji je počinio diskreditirajuću pogrešku, odnosno na volju kandidatu za vozača da nastavi vožnju do prometnog vježbališta.

Ispitivači moraju biti adekvatno educirani kako bi bili u stanju korektno i objektivno procijeniti i ocijeniti kandidatove mogućnosti sigurnog upravljanja vozilom.

Kandidat će zadovoljiti na ispitu ako ne učini više od 20 različitih pogrešaka. Ovlašteni ispitivač posebno evidentira ponavljanje istih pogrešaka. Kandidat će zadovoljiti na ispitu ukoliko ne ponovi treći puta istu pogrešku koju smije učiniti samo dva puta, odnosno ako ne ponovi drugi puta pogrešku koju smije učiniti samo jedanput. Postupke kandidata koji su naročito opasni za sigurnost prometa ovlašteni ispitivač ne evidentira kao pogreške već ih odmah upisuje kao diskreditirajuću ocjenu zbog koje kandidat neće zadovoljiti na ispitu.

Na kraju ispita temeljem pokazanih, vještina i ponašanja ovlašteni ispitivač ocjenjuje kandidata ocjenom ”položio” ili ”nije položio” i obrazlaže ocjenu kandidata i istu upisuje u Knjižicu kandidata za vozača na za to predviđeno mjesto.

Tijekom procjene vještina i ponašanja kandidata ispitivači posebnu pozornost moraju obratiti na činjenicu je li kandidat usvojio osobine defenzivnog načina vođnje i ponašanja koje vodi računa o zaštiti ostalih sudionika u prometu. Procjena mora obuhvaćati i iskazani opći stil vožnje te i o tom čimbeniku ispitivač mora voditi računa prigodom stjecanja potpune slike o kandidatu. Pod time se podrazumijeva vožnja prilagođena uvjetima i vožnja s naglaskom na prometnoj sigurnosti uzimajući u obzir stanje ceste i vremenske prilike, ostale sudionike u prometu i njihovo ponašanje, interese ostalih sudionika u prometu (osobito onih najugroženijih) te sposobnost predviđanja eventualnih opasnih situacija i pravilnog reagiranja ako do njih dođe.